Free Worldwide Shipping on all orders over 100.00 EUR! Free Shipping for Bulgaria on all orders over 35.00 EUR!

Top

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за ползване на електронния магазин www.trake.org

1. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия уреждат ползването на електронния магазин “TRAKE Organic”, достъпен чрез интернет страницата www.trake.org, включително закупуването на стоки от магазина, начините на плащане, доставка и връщане на стоките.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Доколкото не е посочено друго, стоките и услугите, предлагани чрез електронния магазин www.trake.org, се предлагат от ТРАКЕ ОРГАНИК ЕООД с ЕИК 205672228, със седалище и адрес на управление в гр. Павел баня, п. код 6155, ул. „Гео Милев“ № 14.

2.2. ТРАКЕ ОРГАНИК ЕООД администрира електронния магазин www.trake.org, като може да предоставя възможност на трети лица да предоставят стоки и/или услуги на крайни потребители чрез магазина.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. „Купувач“, „Потребител“ или „Клиент“ означава физическо лице, навършило 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през интернет магазина www.trake.org с ТРАКЕ ОРГАНИК ЕООД или друг търговец.

3.2. „Администратор“ или „Търговец“ означава ТРАКЕ ОРГАНИК ЕООД

3.3. „Продавач“ означава ТРАКЕ ОРГАНИК ЕООД или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги през интернет магазина www.trake.org

3.4. „Магазин“ означава електронния магазин “TRAKE Organic”, достъпен чрез интернет страницата www.trake.org

3.5. „Сайт“ или „Уебсайт“ означава електронната страница www.trake.org, на която се помещава интернет магазинът “TRAKE Organic” и нейните подстраници.

3.6. „Акаунт“ означава потребителски профил, формиран от имейл адрес и парола, обособен на отделна секция на Сайта, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.). Потребителят въвежда информация в Акаунта и отговаря за нейната вярност и пълнота.

3.7. „Количка“ означава секция в Акаунта или Сайта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да закупи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

3.8. „Поръчка“ означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача през Сайта, намерението си за купуване на стоки и/или услуги от Магазина.

3.9. „Кампания“ означава всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Магазина, марката на Продавача или определени стоки и/или услуги.

3.10. „Договор“ означава сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Магазина, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Магазина.

3.11. „Съдържание“ означава:

цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

съдържанието на всякакви съобщения между Купувача и Продавача, изпратени посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

всякаква информация, независимо от начина, по който е предоставена, от страна на Продавача, негови служители или сътрудници и/или трети лица на Клиента чрез електронни или други средства за предаването на информация от разстояние;

информацията, свързана със стоките и услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

3.12. „Търговско съобщение“ означава всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни средства и комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и/или услугите, добавени в секцията „Акаунт“ или „Количка”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.13. „Ревю“ означава писмена оценка на стока или услуга от страна на Клиент, който е закупил и използвал същата, основаваща се на личния опит и впечатления на Клиента.

3.14. „Рейтинг“ означава метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт, който Клиентът е закупил и използвал. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди.

3.15. „Коментар“ означава оценка, забележка или споделяне на впечатление, направено от Клиент на базата на неговите лични впечатления от дадена стока или услуга.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящите Общи условия обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Магазина.

4.2. С използването на Магазина, включително чрез създаването на Акаунт или закупуването на каквато и да било стока или услуга през Магазина, Клиентът декларира, че се е запознал внимателно с Общите условия и се е съгласил да ги спазва безусловно.

4.3. Администраторът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия за използване на Магазина. Измененията имат действие от момента на публикуването им на Уебсайта. Към всяка сделка през Магазина се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.

4.4. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. Администраторът и Продавачите полагат разумни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Администраторът уточнява, че е възможно описанията на продуктите да бъдат понякога непълни и че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер и доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата. Когато информацията относно изчерпани количества от дадена стока или прекратяване на предлагането на услуга не е достъпна на Сайта, Продавачът уведомява Купувача за това в разумни срокове след получаване на поръчката.

4.7. Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Администраторът не носи отговорност за съдържанието или за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира.

4.8. Когато Продавачът е различен от Администратора, това обстоятелство се посочва по ясен и разбираем начин на страницата на съответния продукт и при попълване на необходимата информация при Поръчка, като на Сайта се посочва името/наименованието на търговеца – Продавач, седалището и адреса му на управление, неговия телефонен номер, адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива, както и адресът на мястото, където Продавачът осъществява стопанската си дейност.

4.9. Тези Общи условия са обвързващи за страните и не се ограничават със срок. Клиентът има право да прекрати действието на Общите условия относно него, като прекрати използването на Магазина, включително като изтрие Акаунта си, когато има такъв. Администраторът има право да прекратите достъпа на Клиента до Магазина и предлаганите в него стоки и услуги, в случай, че Клиентът наруши разпоредба  на тези условия или допусне друго нарушение на действаща нормативна разпоредба във връзка с използването на Сайта и/или Магазина.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през Магазина като направи Поръчка по електронен път чрез своя Акаунт или чрез въвеждане на своите данни, необходими за обработване и изпълнение на поръчката, без създаване на Акаунт.

5.2. Продавачът изпраща на посочения от Клиента електронен адрес уведомление за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението на поръчката. 

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички поръчани стоки или да не изпълни част или всички поръчани услуги по различни обективни причини, включително но не само, поради изчерпване на складовата им наличност или преустановяване предлагането на услугата. Продавачът уведомява за това Клиента чрез посочената от Клиента електронна поща. В тези случаи отговорността на Продавача се ограничава до връщане на евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на изпращане на Поръчка и получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Поръчката е приета. Администраторът не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Магазина за стоки или услуги, предлагани от Продавачи, различни от Администратора.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Когато е приложимо, стоките ще бъдат придружавани от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик.

6. ДОСТЪП ДО МАГАЗИНА

6.1. Достъпът до Магазина с цел закупуване на стоки и/или услуги е позволен на всеки Потребител. Достъпът може да зависи от технически характеристики на използваното от Клиента устройство, връзката на същото с интернет, техническата достъпност на Уебсайта или други причини извън контрола на Администратора.

6.2. Администраторът може да ограничи достъпа на който и да е Потребител до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, в случай, че установи нарушение на приложими норми, има съмнение за такова, или при наличието на други основателни причини. Причините за ограничаване на достъпа може да бъдат разяснени на Клиента при запитване от негово страна на посочените телефони или мейл за контакт. 

6.3. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на затруднения или невъзможност за достъп до Уебсайта.

6.4. В случай на необичайно голям трафик към Уебсайта, Администраторът си запазва правото да използва различни технически средства за защита на публикуваната на Уебсайт информация, като например да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращи кодове за да получат достъп до Сайта.

7. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

7.1. Всички цени на стоките и/или услугите, предлагани в Магазина са крайни, обявени са в български лева (BGN) с включен ДДС и всички други изискуеми данъци или такси. В определени случаи, цените може да бъдат обявени и в друга валута, като щатски долар или евро.

7.2. Цената за доставка се начислява допълнително и може да зависи от вида и общата стойност на поръчаните стоки и/или услуги, мястото на доставка и други фактори. Цената за доставка се изчислява при завършване на поръчката и се включва в общата цена, дължима от Клиента, като се изписва по ясен и достъпен за Клиента начин.

7.3. Всички разходи, свързани с плащания за поръчани от Магазина стоки и/или услуги са за сметка на Клиента. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът и Администраторът не носят каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

7.4. Всички изображения, поместени в Уебсайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават неточно впечатление у Клиента за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7.5. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Магазина, без да е необходимо да уведомява или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Доколкото изрично не е посочено друго, в отношенията с Клиентите се приема, че цялото съдържание на Сайта, включително, но не само логата, всякакви дизайни, графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание на Сайта, както и всякакви права на интелектуална собственост върху предлаганите в Магазина продукти, са изключителна собственост на Администратора.

8.2. Администраторът си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Магазина и Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договори или по какъвто и да било друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между Продавача и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача Купувачът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на стоките или услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Уебсайта съдържание, или премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен след изричното съгласие на Администратора. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на приложимото законодателство или предвиденото в тези Общи условия.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки в Магазина чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в Количката, като следва стъпките, указани на Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в Количката стока и/или услуга може да бъде закупена, при условие че е налична. Добавянето на продукт в Количката, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.

9.3. Доколкото изрично не е указано друго, с потвърждаването на Поръчка, Продавачът потвърждава доставката само на един брой от съответния продукт в регистрираната поръчка. Останалите бройки от същия вид продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

9.4. Продавачът има право да поставя ограничение за максималния брой от дадена стока или услуга, които може да фигурират в една поръчка.

9.5. Клиентът се задължава да предоставя верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката данни и носи отговорност за тези обстоятелства. С предоставянето на данните, необходими за сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние, Клиентът дава съгласие за обработване на неговите лични данни от страна на Администратора, а когато е приложимо – и за обработването им от страна на Продавача. Повече информация относно политиката на Администратора за защита на личните данни може да намерите тук……..

9.5. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Администратора и/или Продавача да се свързва с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

9.6.1. неполучаване на плащане от страна на Клиента, независимо от причините за това; 

9.6.2. предоставяне от Клиента на непълни и/или грешни данни.

9.7. Купувачът поема всички преки разходи по връщането на продукти, закупени от Магазина, в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на закупената стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Освен когато е посочено друго, адресът за връщане е: ул. „Гео Милев“ №14, гр. Павел баня, п.к. 6155, обл. Стара Загора. При отказ, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за отказа си на e-mail адрес  info@trake.org и/или на посочените в Сайта телефони за контакт. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронен формуляр на Сайта. В този случай, куриер, изпратен от Продавача, ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента, срещу което последният ще дължи възнаграждение съгласно действащата към съответния момент тарифа на куриера.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор, до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че същите са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани в Магазина, при условие, че стоките не са използвани или увредени по какъвто и да било начин, а когато е поръчана повече от една бройка от дадена вид стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

9.11. За улесняване упражняването на правото на отказ относно стоките, за които то може да бъде упражнено, Клиентът може да попълни стандартния формуляр съгласно Закона за защита на потребителите и да го изпрати в електронен вид на адрес info@trake.org Формулярът трябва да бъде изпратен от адреса, посочен от Клиента при подаване на поръчката.

Формуляра може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ……………………… /името на търговеца/, ЕИК…………………………………………………………………….., адрес …………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор и разпоредбите на Закона за защита на потребителите относно правото на отказ не се прилагат в следните случаи:

10.1.1. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

10.1.2. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

10.1.3. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

10.1.4. при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

10.1.5. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

10.1.6. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

10.1.7. при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10.1.8. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява да предостави на Администратора и Продавача неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на чрез или във връзка с използването на Магазина, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка в Магазина. Администраторът и Продавачът имат правото да използват, възпроизвеждат, публикуват, променят, предават и разпространяват тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Администраторът може свободно да използва и обработва за свои цели закриляните обекти на интелектуална собственост, идеите, концепциите или ноу-хау, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с използването на Магазина. Администраторът или Продавачът нямат задължение да пазят така получената информация като поверителна, доколкото това не им се вменява в задължение от действащото законодателство. В тази връзка Клиентът носи отговорност в случаите когато с предоставянето на информацията нарушава каквито и до било права на трети лица.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12.1. При създаване на акаунт в Магазина, Клиентът има възможността да изрази съгласието си за получаване на търговски съобщения от Администратора или други Продавачи. Търговските съобщения може да се отнасят до статуса и движението на направена Поръчка, нови продукти, предлагани в Магазина, промоционални условия, игри и/или томболи, организирани от Администратора и др.

12.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено на Администратора, за получаване на Търговски съобщения, по всяко време, като промени настройките в Акаунта си или като се свърже с Администратора.

12.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава отказ от направена поръчка, несъгласие с тези Общи условия или изтриване на Акаунта на Клиента.

12.4. Администраторът може да използва данните на Клиента за пазарни и потребителски проучвания. Администраторът уведомява Клиента за случаите на предоставяне на тези данни на трети лица, а когато е приложимо изисква предварителното съгласие на Клиента. За повече информация моля да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Администратора (линк).

13. ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на стоките и услугите, обявени в Магазина, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, приложими съгласно действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът и сроковете на плащане се посочват при всяка Поръчка. В зависимост от спецификата на предлаганите продукти или политиката на Продавача, последният може да предостави на Клиента избор на начини на плащане (по банков път, чрез банкова карта или чрез наложен платеж). При Поръчка на продукти на стойност над 5000 лв., заплащането не може да става чрез наложен платеж, а единствено по банков път или чрез банкова карта.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Информацията може да се запазва в Акаунта на Клиента или да се въвежда при всяка Поръчка в предвидени за това полета на Сайта.

13.4. Продавачът издава на Клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента и при спазване на изискванията на приложимото българско законодателство. Със създаването на Акаунт или подаването на Поръчка, Клиентът дава съгласието си да получава фактури по електронен път.

13.5. Клиентът носи отговорност за подаването на неточни, непълни или неактуални данни относно фактурирането.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени чрез Магазина стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача при подаване на Поръчката. Когато стоките са обемни или по друга причина се налага транспортирането им с товарен или специализиран автомобил, Клиентът отговаря за осигуряването на достъп на автомобила до посочения от него адрес за доставка. Повече информация за условията за доставка на куриера, може да намерите тук (линк)

14.2. В случай, че в Акаунта на Потребителя има запаметен повече от един адрес и Потребителят не е избрал друга опция при подаване на Поръчката, доставката ще бъде изпратена на адреса, посочен като основен.

14.3. Продавачът осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи, когато е приложимо.

14.4. Освен когато изрично е посочено друго, предлаганите в Магазина стоки може да бъдат доставяни само на територията на Република България.

14.5. Цената на доставката, когато има такава, се изчислява и показва на Потребителя след добавяне на желаните продукти в Количката.

15. ГАРАНЦИИ

15.1. Предлаганите в Магазина продукти отговарят на всички изисквания на действащото българско законодателство. Поради естеството си, някои от предлаганите стоки не могат да имат гаранция. Продавачът отговаря за съответствието на предлаганите от него стоки и/или услуги със сключения Договор.

15.2. По отношение на стоките, за които се предоставя гаранция, условията на същата може да се предоставят на Клиента на хартиен носител, доставен заедно със стоката или в електронна форма на посочен от Клиента e-mail адрес или директно в неговия Акаунт.

15.4. Продавачът издава гаранционен сертификат, когато е приложимо, като използва данните, предоставени от Клиента при подаване на Поръчката, а когато Клиентът е избрал такава опция – данните, въведени в Акаунта на Клиента.

15.5. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1. Собствеността на стоките се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането страна на последния. Предаването на стоките ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

17.1. Клиентът има възможност да публикува ревюта и/или коментари на Сайта относно поръчаните от него продукти. Написаните ревюта и/или коментари трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга. Ревютата и коментарите отразяват личното мнение на Клиента и Администраторът не носи отговорност за тяхното съдържание. Потребителите може да сигнализират за съдържание, което е нецензурно, обидно, противоречи на закона или добрите нрави на следния адрес: info@trake.org

17.2. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или противоречат на закона или добрите нрави ще бъдат премахвани от Сайта.

17.3. За да получи правото да публикува ревюта и коментари, Клиентът трябва да регистрира Акаунт.

17.4. С публикуването на всяко ревю, коментар или какъвто и да било друго съдържание на Сайта, Клиентът дава на администратора неизключително неотменимо и неограничено по време и територия съгласие Администраторът да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

17.5. Всеки Клиент, в момента на публикуването на съдържание в Сайта в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила, нарушаването на които може да доведе до изтриването на съответното съдържание от Сайта:

17.5.1. да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, като избягва информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

17.5.2. да използва български език и да пише на кирилица, освен във версиите на Сайта на чужди езици или когато друго е изрично посочено;

17.5.3. да използва подходящ изказ, да не употребява обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;

17.5.4. да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на трети лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права, право на търговска тайна или други права.

17.5.5. да не публикува линкове (връзки) към други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Уебсайта;

17.5.6. да не публикува съдържание с рекламен характер;

17.5.7. да не използва ревюта или коментари като средство за комуникация с Продавача, като за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Сайта.

17.6. Когато клиентите публикуват съдържание, към които прикачват фото или видео материали или друго мултимедийно съдържание, Клиентите носят отговорност, за това че:

17.6.1. качените файлове не нарушават авторски или сродни права на трети лица;

17.6.2. качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

17.6.3. качените файлове нямат рекламен характер и не съдържат връзки към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Уебсайта.

17.7. В случай, че Администраторът констатира многократно нарушение на настоящите Общи условия, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува съдържание на Уебсайта, без да е длъжен да се обосновава за това.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на обстоятелства, които са извън контрола на Продавача.

18.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

18.3. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

19.1. При осъществяване на дейността си, Администраторът обработва лични данни на Клиентите. Повече информация за политиката за защита на личните данни на Администратора може да намерите тук (линк) 

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

20.1. Тези условия и всякакви договори между Администратора или трети лица – Продавачи и Клиента се подчиняват на българското право. Евентуалните спорове, възникнали между страните, ще се разрешават по взаимно съгласиe, а когато такова не може да бъде постигнато, ще бъдат отнасяни до компетентните български съдилища.

NEW TREND: Refillable Candles / НОВ ТРЕНД: Свещи с презареждане

CULT CANDLES / КУЛТОВИ Свещи - 200 ml. NET / TEAlight Candles / ЧАЕНИ Свещи - 35 ml. NET

Ceramic refillable candles

Reset Password